Даний курс поглиблює знання студентів з основ дискретної математики. Мета даного курсу – створити теоретичний фундамент для формализації методів програмної інженерії. Розглядаються числення висловлювань і предикатів як формальні теорії; методи формальних доведень; дискретна ймовірнисть і методи виведення в ймовірнісних системах; розв'язання матричних рівнянь.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72 год.
самостійна робота - 54 год.
всього - 126 год.
семестр вивчення - 6-ий
форма контролю - іспит.