Засвоєння принципів застосування емпіричних методів у галузі програмної інженерії. Розглядаються основи описової статистики, дискретні та безперервні розподіли ймовірностей, методи оцінювання параметрів регревійних залежностей, кореляції, статистичні тести, найуживаніші у галузі програмної інженерії. Також методи планування експерименту і перевірка гіпотез. Застосування емпіричних методів для аналізу продуктивності та надійності програмних систем тощо.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72 год.
самостійна робота - 72 год.
всього - 144 год.
семестр вивчення - 5-ий
форма контролю - іспит.