Метою курсу "Менеджмент проектів" є навчання студентів основам теорії управління проектами з розробки програмного забезпечення та набуття практичних навичок планування, контролю та оптимізації процесів розробки програмного забезпечення. В результаті вивчення курсу студент повинен засвоїти основні поняття управління проектами, виділяти та класифікувати проекти та задачі управління проектами, застосовувати системні підходи та методи управління проектами, володіти сучасними прикладними засобами підтримки управління проектами. Основні теми: Життєвий цикл проектів з розробки програмного забезпечення. Процеси менеджменту проектів. Інтеграційне управління проектом. Контроль обсягу робіт проекту. Управління часом проекту. Управління вартістю проекту. Управління якістю проекту. Управління персоналом проекту. Управління комунікаціями проекту. Управління ризиками проекту. Додаткові питання менеджменту проектів.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72 год.
самостійна робота - 36 год.
всього -108 год.
семестр вивчення - 6-ий
форма контролю - залік.