Метою дисципліни є навчання студентів розробці серверних WEB-застосувань на платформі Microsoft.Net Framework для відображення HTML в веб-браузері на клієнтській машині з використанням сучасних інструментальних засобів Microsoft Visual Studio.Net 2008. В результаті вивчення курсу студент повинен засвоїти основні концепції, принципи та підходи до проектування, створення та підтримки WEB-застосувань в мережі Інтернет за допомогою сучасних технологій. Введення в розробку динамічних WEB-застосувань. Основні можливості ASP.NET технології при розробці WEB - застосувань. Розширені можливості технології ASP.NET при розробці WEB - застосувань.

План дисципліни:
аудиторні заняття - ___ год.
самостійна робота - ___ год.
всього - ___ год.
семестр вивчення - 8-ий
форма контролю - іспит.