Метою курсу є ознайомлення з основними підходами, методами які використовують для обробки даних та аналізу досвіду експертів у геології нафти і газу, бурінні нафтогазових свердловин, розробки нафтогазових родовищ.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 54 год.
самостійна робота - 54 год.
всього - 108 год.
семестр вивчення - 4-ий
форма контролю - залік.