Програмні системи для математичних розрахунків та моделей

Ознайомлення з основними принципами проведення розрахунків великих об’ємів даних, огляд основних середовищ обробки та візуалізації даних,
які застосовуються у нафтогазовій промисловості.

План дисципліни:
аудиторні заняття - ___ год.
самостійна робота - ___ год.
всього - ___ год.
семестр вивчення - 8-ий
форма контролю - залік.

Методи та засоби обробки знань в геології нафти і газу

Метою курсу є ознайомлення з основними підходами, методами які використовують для обробки даних та аналізу досвіду експертів у геології нафти і газу, бурінні нафтогазових свердловин, розробки нафтогазових родовищ.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 54 год.
самостійна робота - 54 год.
всього - 108 год.
семестр вивчення - 4-ий
форма контролю - залік.

Методологічні основи наукових досліджень в нафтогазовій галузі

Ознайомити студентів із базовими поняттями та методами формальної обробки знань. Алгоритмічні системи (частково рекурсивні функції, машини Тюрінга-Поста, нормальний алгоритм Маркова) як системи формального виведення. Обмеження алгоритмічного методу розв'язання задач. Визначення формальної системи та процесу виведення. Формальні моделі подання знань (логічна, об'єктна, семантичні мережі). Формальні виведення на знаннях. Пошук у просторі рішень. Генетичні алгоритми. Агенти, нейронні мережі

План дисципліни:
аудиторні заняття - 108 год.
самостійна робота - 180 год.
всього - 288 год.

Інтелектуальні системи аналізу даних

Метою курсу є вивчення теоретичних основ обробки інформації з використанням різноманітних методів оцінки багатоаспектних взаємовідносин у даних, методів представлення невідомих знань та закономірностей, технології пошуку логічних закономірностей та виявлення внутрішньої структури даних, набуття навичок з аналізу та використання технологій підготовки, аналізу та аналітичного узагальнення інформації, математичного моделювання, класифікації, розпізнавання образів, а також застосування сучасних пакетів прикладних програм з метою автоматизованої обробки на ЕОМ експериментальних даних досліджень в г

Технології компонентного програмного забезпечення

Метою курсу є засвоєння студентами компонентної моделі програмування та заснованих на цій моделі методів конструювання програм. Після вивчення курсу слухачі зможуть використовувати компоненти, які існують, та створювати власні компоненти. В курсі розглядаються компоненти рівня презентації для настільних і мережевих програм, компоненти для роботи з даними, компоненти з видаленим доступом. Окремо вивчаються мовні засоби компонентного програмування.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 108 год.
самостійна робота - 144 год.
всього - 252 год.
семестр вивчення - 7-ий
курсова робота

Розробка web-застосувань

Метою дисципліни є навчання студентів розробці серверних WEB-застосувань на платформі Microsoft.Net Framework для відображення HTML в веб-браузері на клієнтській машині з використанням сучасних інструментальних засобів Microsoft Visual Studio.Net 2008. В результаті вивчення курсу студент повинен засвоїти основні концепції, принципи та підходи до проектування, створення та підтримки WEB-застосувань в мережі Інтернет за допомогою сучасних технологій. Введення в розробку динамічних WEB-застосувань. Основні можливості ASP.NET технології при розробці WEB - застосувань.

Паралельне програмування

Метою курсу є вивчення методів створення паралельних алгоритмів і програм. Розглядаються сучасні технології паралельної обробки даних (SSE), виконання команд (суперскалярність), функцій (багатопоточність) і програм (багатопроцесність), математичний апарат для створення паралельних алгоритмів, етапи розробки паралельних програм, оцінка обчислювальної складності в різних режимах виконання програм, сучасні технології для створення, відлагодження та аналізу виконання таких програм.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72 год.
самостійна робота - 144 год.
всього - 216 год.

Основи крос-платформенного програмування

Метою навчальної дисципліни є вивчення основ програмування мовою Java. Після вивчення дисципліни студенти мають знати об’єктну модель та мовні засоби Java, склад та структуру основних пакетів JDK, та вміти проектувати, кодувати та документувати консольні програми та програми з графічним інтерфейсом користувача.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72 год.
самостійна робота - 54 год.
всього - 126 год.
семестр вивчення - 4-ий
форма контролю - іспит.

Операційні системи UNIX

Формування базових знань про операційну систему UNIX, що використовується як середовище виконання прикладних пакетів розробки, синтезу та аналізу апаратних та програмних засобів цифрових обчислювальних систем і мереж різного призначення. Основним завданням дисципліни є знайомство студентів з існуючими платформами що забезпечують одночасну реєстрацію багатьох користувачів на ЕОМ, як за допомогою мережі, так і при застосування багатьох робочих станцій, і одночасного виконання кожним користувачем багатьох задач.

Мультимедіа - системи

Формування методологічних уявлень інженера-програміста про технології розробки програмних засобів мультимедіа, засвоєння технологій, які базуються на принципах з'єднання звукового та візуального представлення інформації, одержання навичок з конфігурації апаратних засобів для обробки та відтворення аудіо та візуальної інформації, освоєння програмних продуктів створення цифрової анімації та звукового супроводу, програмними технологіями зберігання и розповсюдження мультимедіа-контента в Інтернет, уявлення про перспективи розвитку відповідних інформаційних технологій.

План дисципліни: