Метою курсу є вивчення методів створення паралельних алгоритмів і програм. Розглядаються сучасні технології паралельної обробки даних (SSE), виконання команд (суперскалярність), функцій (багатопоточність) і програм (багатопроцесність), математичний апарат для створення паралельних алгоритмів, етапи розробки паралельних програм, оцінка обчислювальної складності в різних режимах виконання програм, сучасні технології для створення, відлагодження та аналізу виконання таких програм.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72 год.
самостійна робота - 144 год.
всього - 216 год.
семестр вивчення - 7-ий
форма контролю - залік.