Формування методологічних уявлень інженера-програміста про технології розробки програмних засобів мультимедіа, засвоєння технологій, які базуються на принципах з'єднання звукового та візуального представлення інформації, одержання навичок з конфігурації апаратних засобів для обробки та відтворення аудіо та візуальної інформації, освоєння програмних продуктів створення цифрової анімації та звукового супроводу, програмними технологіями зберігання и розповсюдження мультимедіа-контента в Інтернет, уявлення про перспективи розвитку відповідних інформаційних технологій.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 24 год.
самостійна робота - 30 год.
всього - 54 год.
семестр вивчення - 3-ій
форма контролю - залік.