Метою курсу є вивчення теоретичних основ обробки інформації з використанням різноманітних методів оцінки багатоаспектних взаємовідносин у даних, методів представлення невідомих знань та закономірностей, технології пошуку логічних закономірностей та виявлення внутрішньої структури даних, набуття навичок з аналізу та використання технологій підготовки, аналізу та аналітичного узагальнення інформації, математичного моделювання, класифікації, розпізнавання образів, а також застосування сучасних пакетів прикладних програм з метою автоматизованої обробки на ЕОМ експериментальних даних досліджень в галузі економіки, техніки, банківської діяльності тощо. Даний курс направлений на ознайомлення та навчання студентів сучасним напрямкам в області інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, експертних систем, машинному навчанню.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72 год.
самостійна робота - 126 год.
всього - 198 год.
семестр вивчення - 5-ий
курсова робота
форма контролю - іспит.