Формування базових знань про операційну систему UNIX, що використовується як середовище виконання прикладних пакетів розробки, синтезу та аналізу апаратних та програмних засобів цифрових обчислювальних систем і мереж різного призначення. Основним завданням дисципліни є знайомство студентів з існуючими платформами що забезпечують одночасну реєстрацію багатьох користувачів на ЕОМ, як за допомогою мережі, так і при застосування багатьох робочих станцій, і одночасного виконання кожним користувачем багатьох задач. Навчання засобам віддаленого запуску прикладних задач, обміну файлами між ЕОМ у мережі, засобам захисту персональної інформації від несанкціонованого доступу та елементам адміністрування

План дисципліни:
аудиторні заняття - 54 год.
самостійна робота - 54 год.
всього - 108 год.
семестр вивчення - 5-ий
форма контролю - залік.