Вивчення понять та методів роботи баз даних: принципів організації систем баз даних, інформаційних моделей та систем, методів моделювання даних, понять та методів роботи з реляційними базами даних, етапів проектування, розробки і функціонування баз даних, систем управління баз даних. Особлива увага надається придбанню навичок розробки прикладних програм для баз даних.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 90 год.
самостійна робота - 126 год.
всього - 216 год.
семестр вивчення - 3-ий
курсова робота
форма контролю - залік.