Курс є введенням до об’єктно-орієнтованого програмування (ООП). Він починається оглядом керуючих конструкцій програмування та поширених структур даних з акцентом на масиви. Далі вводяться основні поняття ООП, особлива увага надається визначенню та використанню класів. Також розглядаються різні мови програмування стосовно до ООП, найбільш поширені алгоритми, найпростіший аналіз складності алгоритмів та окремі питання програмної інженерії.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 90 год.
самостійна робота - 162 год.
всього - 252 год.
семестр вивчення - 2-ий
курсова робота
форма контролю - залік.