Засвоєння основоположних знань у використанні та розробці операційних систем. Розглядаються класифікація сучасних операційних систем, архітектура та принципи їх побудови, забезпечення паралелізму в умовах одно- та багатопроцесорних систем, керування зовнішніми пристроями, керування процесами та потоками, керування пам’яттю.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 108 год.
самостійна робота - 108 год.
всього - 216 год.
семестр вивчення - 4-ий
форма контролю - іспит.