Засвоєння основоположних знань у галузі програмної інженерії. Розглядаються основні засади програмної інженерії, цілі, завдання розробки, можливості її реалізації та також потрібних для цього ресурсів, принципи усунення знайдених вад, реалізація необхідних змін, зумовлених еволюцією потреб та умов діяльності користувача.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 54,72 год.
самостійна робота - 72, 72 год.
всього - 126, 144 год.
семестри вивчення - 1-ий,2-ий
форма контролю - залік.