Засвоєння основ машинної арифметики (двійкової та 16-річної систем обчислювання) та засобів перетворення чисел з однієї в іншу систему обчислювання; зуміння типових алгоритмічних структур та основ алгоритмізації; розробка алгоритмів, де ці типові алгоритмічні структури комбінуються; засвоєння технології розробки процедурних програм на мові С++.

План дисципліни:
аудиторні заняття -108 год.
самостійна робота - 144 год.
всього - 252 год.
семестр вивчення - 1-ий
форма контролю - іспит.