Метою курсу є засвоєння знань та придбання умінь у галузі професійної діяльності та етики програмної інженерії. Розглядаються питання історії програмної інженерії, акредитації, сертифікації і ліцензування, кодекс етики і професійної поведінки, соціальні, юридичні і історичні питання, природа та значимість професійних спілок і стандартів програмної інженерії; економічний вплив програмного забезпечення; захист інтелектуальної власності та інше законодавство в галузі програмної інженерії.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 54 год.
самостійна робота - 36 год.
всього - 90 год.
семестр вивчення - 6-ий
форма контролю - залік.